Nowe uprawnienia dla represjonowanych

Ważne! Nowe uprawnienia dla represjonowanych

Jeśli byłeś deportowany do pracy przymusowej lub osadzony w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, właśnie uzyskałeś nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej.

Trzy dni temu, tj. 30 października, weszła w życie ustawa*, na mocy której będziesz mógł:

  • korzystać poza kolejnością z leczenia w szpitalach, przychodniach, zakładach rehabilitacji i innych placówkach medycznych,
  • korzystać poza kolejnością z zakupu leków w aptekach,
  • korzystać bez skierowania lekarza z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Z powyższych uprawnień będziesz mógł korzystać po otrzymaniu legitymacji, która jest wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione będą: imię, nazwisko i PESEL jej posiadacza. Wzór legitymacji określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. poz. 2044).

*ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2018 r, poz. 1552).

Źródło: NFZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: